Last update: 2021-10-07

proton

AWS Proton

AWS CLI PowerShell Cmdlet
aws proton accept-environment-account-connection Approve-PROEnvironmentAccountConnection
aws proton cancel-environment-deployment Stop-PROEnvironmentDeployment
aws proton cancel-service-instance-deployment Stop-PROServiceInstanceDeployment
aws proton cancel-service-pipeline-deployment Stop-PROServicePipelineDeployment
aws proton create-environment New-PROEnvironment
aws proton create-environment-account-connection New-PROEnvironmentAccountConnection
aws proton create-environment-template New-PROEnvironmentTemplate
aws proton create-environment-template-version New-PROEnvironmentTemplateVersion
aws proton create-service New-PROService
aws proton create-service-template New-PROServiceTemplate
aws proton create-service-template-version New-PROServiceTemplateVersion
aws proton delete-environment Remove-PROEnvironment
aws proton delete-environment-account-connection Remove-PROEnvironmentAccountConnection
aws proton delete-environment-template Remove-PROEnvironmentTemplate
aws proton delete-environment-template-version Remove-PROEnvironmentTemplateVersion
aws proton delete-service Remove-PROService
aws proton delete-service-template Remove-PROServiceTemplate
aws proton delete-service-template-version Remove-PROServiceTemplateVersion
aws proton get-account-settings Get-PROAccountSetting
aws proton get-environment Get-PROEnvironment
aws proton get-environment-account-connection Get-PROEnvironmentAccountConnection
aws proton get-environment-template Get-PROEnvironmentTemplate
aws proton get-environment-template-version Get-PROEnvironmentTemplateVersion
aws proton get-service Get-PROService
aws proton get-service-instance Get-PROServiceInstance
aws proton get-service-template Get-PROServiceTemplate
aws proton get-service-template-version Get-PROServiceTemplateVersion
aws proton list-environment-account-connections Get-PROEnvironmentAccountConnectionList
aws proton list-environment-template-versions Get-PROEnvironmentTemplateVersionList
aws proton list-environment-templates Get-PROEnvironmentTemplateList
aws proton list-environments Get-PROEnvironmentList
aws proton list-service-instances Get-PROServiceInstanceList
aws proton list-service-template-versions Get-PROServiceTemplateVersionList
aws proton list-service-templates Get-PROServiceTemplateList
aws proton list-services Get-PROServiceList
aws proton list-tags-for-resource Get-PROResourceTag
aws proton reject-environment-account-connection Deny-PROEnvironmentAccountConnection
aws proton tag-resource Add-PROResourceTag
aws proton untag-resource Remove-PROResourceTag
aws proton update-account-settings Update-PROAccountSetting
aws proton update-environment Update-PROEnvironment
aws proton update-environment-account-connection Update-PROEnvironmentAccountConnection
aws proton update-environment-template Update-PROEnvironmentTemplate
aws proton update-environment-template-version Update-PROEnvironmentTemplateVersion
aws proton update-service Update-PROService
aws proton update-service-instance Update-PROServiceInstance
aws proton update-service-pipeline Update-PROServicePipeline
aws proton update-service-template Update-PROServiceTemplate
aws proton update-service-template-version Update-PROServiceTemplateVersion