Last update: 2019-05-15

iot-jobs-data

AWS IoT Jobs

AWS CLI PowerShell Cmdlet Prefix
aws iot-jobs-data describe-job-execution Get-IOTJJobExecution IOTJ
aws iot-jobs-data get-pending-job-executions Get-IOTJPendingJobExecution IOTJ
aws iot-jobs-data start-next-pending-job-execution Start-IOTJNextPendingJobExecution IOTJ
aws iot-jobs-data update-job-execution Update-IOTJJobExecution IOTJ