Last update: 2024-05-19

healthlake

Amazon HealthLake

AWS CLI PowerShell Cmdlet
aws healthlake create-fhir-datastore New-AHLFHIRDatastore
aws healthlake delete-fhir-datastore Remove-AHLFHIRDatastore
aws healthlake describe-fhir-datastore Get-AHLFHIRDatastore
aws healthlake describe-fhir-export-job Get-AHLFHIRExportJob
aws healthlake describe-fhir-import-job Get-AHLFHIRImportJob
aws healthlake list-fhir-datastores Get-AHLFHIRDatastoreList
aws healthlake list-fhir-export-jobs Get-AHLFHIRExportJobList
aws healthlake list-fhir-import-jobs Get-AHLFHIRImportJobList
aws healthlake list-tags-for-resource Get-AHLResourceTag
aws healthlake start-fhir-export-job Start-AHLFHIRExportJob
aws healthlake start-fhir-import-job Start-AHLFHIRImportJob
aws healthlake tag-resource Add-AHLResourceTag
aws healthlake untag-resource Remove-AHLResourceTag
^