Last update: 2019-05-15

datasync

AWS DataSync

AWS CLI PowerShell Cmdlet Prefix
aws datasync cancel-task-execution Stop-DSYNTaskExecution DSYN
aws datasync create-agent New-DSYNAgent DSYN
aws datasync create-location-efs New-DSYNLocationEfs DSYN
aws datasync create-location-nfs New-DSYNLocationNfs DSYN
aws datasync create-location-s3 New-DSYNLocationS3 DSYN
aws datasync create-task New-DSYNTask DSYN
aws datasync delete-agent Remove-DSYNAgent DSYN
aws datasync delete-location Remove-DSYNLocation DSYN
aws datasync delete-task Remove-DSYNTask DSYN
aws datasync describe-agent Get-DSYNAgent DSYN
aws datasync describe-location-efs Get-DSYNLocationEfs DSYN
aws datasync describe-location-nfs Get-DSYNLocationNfs DSYN
aws datasync describe-location-s3 Get-DSYNLocationS3 DSYN
aws datasync describe-task Get-DSYNTask DSYN
aws datasync describe-task-execution Get-DSYNTaskExecution DSYN
aws datasync list-agents Get-DSYNAgentList DSYN
aws datasync list-locations Get-DSYNLocationList DSYN
aws datasync list-tags-for-resource Get-DSYNResourceTagList DSYN
aws datasync list-task-executions Get-DSYNTaskExecutionList DSYN
aws datasync list-tasks Get-DSYNTaskList DSYN
aws datasync start-task-execution Start-DSYNTaskExecution DSYN
aws datasync tag-resource Add-DSYNResourceTag DSYN
aws datasync untag-resource Remove-DSYNResourceTag DSYN
aws datasync update-agent Update-DSYNAgent DSYN
aws datasync update-task Update-DSYNTask DSYN