Last update: 2019-08-15

datasync

AWS DataSync

AWS CLI PowerShell Cmdlet
aws datasync cancel-task-execution Stop-DSYNTaskExecution
aws datasync create-agent New-DSYNAgent
aws datasync create-location-efs New-DSYNLocationEfs
aws datasync create-location-nfs New-DSYNLocationNfs
aws datasync create-location-s3 New-DSYNLocationS3
aws datasync create-task New-DSYNTask
aws datasync delete-agent Remove-DSYNAgent
aws datasync delete-location Remove-DSYNLocation
aws datasync delete-task Remove-DSYNTask
aws datasync describe-agent Get-DSYNAgent
aws datasync describe-location-efs Get-DSYNLocationEfs
aws datasync describe-location-nfs Get-DSYNLocationNfs
aws datasync describe-location-s3 Get-DSYNLocationS3
aws datasync describe-task Get-DSYNTask
aws datasync describe-task-execution Get-DSYNTaskExecution
aws datasync list-agents Get-DSYNAgentList
aws datasync list-locations Get-DSYNLocationList
aws datasync list-tags-for-resource Get-DSYNResourceTagList
aws datasync list-task-executions Get-DSYNTaskExecutionList
aws datasync list-tasks Get-DSYNTaskList
aws datasync start-task-execution Start-DSYNTaskExecution
aws datasync tag-resource Add-DSYNResourceTag
aws datasync untag-resource Remove-DSYNResourceTag
aws datasync update-agent Update-DSYNAgent
aws datasync update-task Update-DSYNTask