Last update: 2019-08-15

athena

Amazon Athena

AWS CLI PowerShell Cmdlet
aws athena batch-get-named-query Get-ATHNamedQueryBatch
aws athena batch-get-query-execution Get-ATHQueryExecutionBatch
aws athena create-named-query New-ATHNamedQuery
aws athena create-work-group New-ATHWorkGroup
aws athena delete-named-query Remove-ATHNamedQuery
aws athena delete-work-group Remove-ATHWorkGroup
aws athena get-named-query Get-ATHNamedQuery
aws athena get-query-execution Get-ATHQueryExecution
aws athena get-query-results Get-ATHQueryResult
aws athena get-work-group Get-ATHWorkGroup
aws athena list-named-queries Get-ATHNamedQueryList
aws athena list-query-executions Get-ATHQueryExecutionList
aws athena list-tags-for-resource Get-ATHResourceTag
aws athena list-work-groups Get-ATHWorkGroupList
aws athena start-query-execution Start-ATHQueryExecution
aws athena stop-query-execution Stop-ATHQueryExecution
aws athena tag-resource Add-ATHResourceTag
aws athena untag-resource Remove-ATHResourceTag
aws athena update-work-group Update-ATHWorkGroup