Last update: 2024-06-13

athena

Amazon Athena

AWS CLI PowerShell Cmdlet
aws athena batch-get-named-query Get-ATHNamedQueryBatch
aws athena batch-get-prepared-statement Get-ATHBatchPreparedStatement
aws athena batch-get-query-execution Get-ATHQueryExecutionBatch
aws athena cancel-capacity-reservation Stop-ATHCapacityReservation
aws athena create-capacity-reservation New-ATHCapacityReservation
aws athena create-data-catalog New-ATHDataCatalog
aws athena create-named-query New-ATHNamedQuery
aws athena create-notebook New-ATHNotebook
aws athena create-prepared-statement New-ATHPreparedStatement
aws athena create-presigned-notebook-url New-ATHPresignedNotebookUrl
aws athena create-work-group New-ATHWorkGroup
aws athena delete-capacity-reservation Remove-ATHCapacityReservation
aws athena delete-data-catalog Remove-ATHDataCatalog
aws athena delete-named-query Remove-ATHNamedQuery
aws athena delete-notebook Remove-ATHNotebook
aws athena delete-prepared-statement Remove-ATHPreparedStatement
aws athena delete-work-group Remove-ATHWorkGroup
aws athena export-notebook Export-ATHNotebook
aws athena get-calculation-execution Get-ATHCalculationExecution
aws athena get-calculation-execution-code Get-ATHCalculationExecutionCode
aws athena get-calculation-execution-status Get-ATHCalculationExecutionStatus
aws athena get-capacity-assignment-configuration Get-ATHCapacityAssignmentConfiguration
aws athena get-capacity-reservation Get-ATHCapacityReservation
aws athena get-data-catalog Get-ATHDataCatalog
aws athena get-database Get-ATHDatabase
aws athena get-named-query Get-ATHNamedQuery
aws athena get-notebook-metadata Get-ATHNotebookMetadata
aws athena get-prepared-statement Get-ATHPreparedStatement
aws athena get-query-execution Get-ATHQueryExecution
aws athena get-query-results Get-ATHQueryResult
aws athena get-query-runtime-statistics Get-ATHQueryRuntimeStatistic
aws athena get-session Get-ATHSession
aws athena get-session-status Get-ATHSessionStatus
aws athena get-table-metadata Get-ATHTableMetadata
aws athena get-work-group Get-ATHWorkGroup
aws athena import-notebook Import-ATHNotebook
aws athena list-application-dpu-sizes Get-ATHApplicationDPUSizeList
aws athena list-calculation-executions Get-ATHCalculationExecutionList
aws athena list-capacity-reservations Get-ATHCapacityReservationList
aws athena list-data-catalogs Get-ATHDataCatalogList
aws athena list-databases Get-ATHDatabasisList
aws athena list-engine-versions Get-ATHEngineVersionList
aws athena list-executors Get-ATHExecutorList
aws athena list-named-queries Get-ATHNamedQueryList
aws athena list-notebook-metadata Get-ATHNotebookMetadataList
aws athena list-notebook-sessions Get-ATHNotebookSessionList
aws athena list-prepared-statements Get-ATHPreparedStatementList
aws athena list-query-executions Get-ATHQueryExecutionList
aws athena list-sessions Get-ATHSessionList
aws athena list-table-metadata Get-ATHTableMetadataList
aws athena list-tags-for-resource Get-ATHResourceTag
aws athena list-work-groups Get-ATHWorkGroupList
aws athena put-capacity-assignment-configuration Write-ATHCapacityAssignmentConfiguration
aws athena start-calculation-execution Start-ATHCalculationExecution
aws athena start-query-execution Start-ATHQueryExecution
aws athena start-session Start-ATHSession
aws athena stop-calculation-execution Stop-ATHCalculationExecution
aws athena stop-query-execution Stop-ATHQueryExecution
aws athena tag-resource Add-ATHResourceTag
aws athena terminate-session Remove-ATHSession
aws athena untag-resource Remove-ATHResourceTag
aws athena update-capacity-reservation Update-ATHCapacityReservation
aws athena update-data-catalog Update-ATHDataCatalog
aws athena update-named-query Update-ATHNamedQuery
aws athena update-notebook Update-ATHNotebook
aws athena update-notebook-metadata Update-ATHNotebookMetadata
aws athena update-prepared-statement Update-ATHPreparedStatement
aws athena update-work-group Update-ATHWorkGroup
^