Last update: 2019-05-15

athena

Amazon Athena

AWS CLI PowerShell Cmdlet Prefix
aws athena batch-get-named-query Get-ATHNamedQueryBatch ATH
aws athena batch-get-query-execution Get-ATHQueryExecutionBatch ATH
aws athena create-named-query New-ATHNamedQuery ATH
aws athena create-work-group New-ATHWorkGroup ATH
aws athena delete-named-query Remove-ATHNamedQuery ATH
aws athena delete-work-group Remove-ATHWorkGroup ATH
aws athena get-named-query Get-ATHNamedQuery ATH
aws athena get-query-execution Get-ATHQueryExecution ATH
aws athena get-query-results Get-ATHQueryResult ATH
aws athena get-work-group Get-ATHWorkGroup ATH
aws athena list-named-queries Get-ATHNamedQueryList ATH
aws athena list-query-executions Get-ATHQueryExecutionList ATH
aws athena list-tags-for-resource Get-ATHResourceTag ATH
aws athena list-work-groups Get-ATHWorkGroupList ATH
aws athena start-query-execution Start-ATHQueryExecution ATH
aws athena stop-query-execution Stop-ATHQueryExecution ATH
aws athena tag-resource Add-ATHResourceTag ATH
aws athena untag-resource Remove-ATHResourceTag ATH
aws athena update-work-group Update-ATHWorkGroup ATH