Last update: 2022-09-25

athena

Amazon Athena

AWS CLI PowerShell Cmdlet
aws athena batch-get-named-query Get-ATHNamedQueryBatch
aws athena batch-get-prepared-statement Get-ATHBatchPreparedStatement
aws athena batch-get-query-execution Get-ATHQueryExecutionBatch
aws athena create-data-catalog New-ATHDataCatalog
aws athena create-named-query New-ATHNamedQuery
aws athena create-prepared-statement New-ATHPreparedStatement
aws athena create-work-group New-ATHWorkGroup
aws athena delete-data-catalog Remove-ATHDataCatalog
aws athena delete-named-query Remove-ATHNamedQuery
aws athena delete-prepared-statement Remove-ATHPreparedStatement
aws athena delete-work-group Remove-ATHWorkGroup
aws athena get-data-catalog Get-ATHDataCatalog
aws athena get-database Get-ATHDatabase
aws athena get-named-query Get-ATHNamedQuery
aws athena get-prepared-statement Get-ATHPreparedStatement
aws athena get-query-execution Get-ATHQueryExecution
aws athena get-query-results Get-ATHQueryResult
aws athena get-query-runtime-statistics Get-ATHQueryRuntimeStatistic
aws athena get-table-metadata Get-ATHTableMetadata
aws athena get-work-group Get-ATHWorkGroup
aws athena list-data-catalogs Get-ATHDataCatalogList
aws athena list-databases Get-ATHDatabasisList
aws athena list-engine-versions Get-ATHEngineVersionList
aws athena list-named-queries Get-ATHNamedQueryList
aws athena list-prepared-statements Get-ATHPreparedStatementList
aws athena list-query-executions Get-ATHQueryExecutionList
aws athena list-table-metadata Get-ATHTableMetadataList
aws athena list-tags-for-resource Get-ATHResourceTag
aws athena list-work-groups Get-ATHWorkGroupList
aws athena start-query-execution Start-ATHQueryExecution
aws athena stop-query-execution Stop-ATHQueryExecution
aws athena tag-resource Add-ATHResourceTag
aws athena untag-resource Remove-ATHResourceTag
aws athena update-data-catalog Update-ATHDataCatalog
aws athena update-named-query Update-ATHNamedQuery
aws athena update-prepared-statement Update-ATHPreparedStatement
aws athena update-work-group Update-ATHWorkGroup